Jornada esportiva alumnat 1r APD a FUPAR

Dibujo

El dia 08 de maig els alumnes de 1r APD van desplaçar-se a Terrassa a realitzar una jornada esportiva amb els usuaris de Fupar (entitat que atén persones adultes amb discapacitat, principalment intel·lectual).

La sortida tenia dos objectius. En primer lloc, evitar prejudicis i eliminar barreres vers aquelles persones que a simple vista, poden ser diferents de nosaltres. I en segon lloc, aprofitar l’esport per entrar en contacte amb un dels col·lectius als quals va destinada la nostra formació com a futurs tècnics en APD.

Tal i com reflexaven les cares dels alumnes en finalitzar la jornada, aquesta va ser sens dubte una experiència que difícilment oblidaran.

Un any més, agraïm a FUPAR, i especialment al Jordi Lázaro (Coordinador d’activitats esportives de FUPAR), l’oportunitat que donen a l’alumnat d’APD de poder conèixer aquest col·lectiu a través de l’esport. 

Cicle Formatiu de Grau Mig Atenció a Persones en Situació de Dependència

 

INFORMACIÓ GENERAL

 • Denominació: Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
 • Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà
 • Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Durada: 2.000 hores (dos cursos acadèmics)
 • Horari: Tarda

 

 

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d'aquest títol consisteix en atendre a les persones en situació de dependència (persones grans, discapacitades, malaltes cròniques i convalescents), en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de recolzament a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat derivant-les a altres serveis quan sigui necessari.

Aquest/a tècnic/a actuarà, en tot cas, sota la supervisió general de llicenciats/ades i/o diplomats/ades.

 

SORTIDES PROFESSIONALS

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector de serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de recolzament a la gestió domèstica.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Assistent o assistenta de persones en situació de dependència en diferents institucions i / o domicilis.
 • Assistent o assistenta en centres d'atenció psiquiàtrica
 • Gerocultor o gerocultora.
 • Governant i subgovernant de persones en situació de dependència en institucions.
 • Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat.
 • Auxiliar d'ajuda a domicili.
 • Assistent d'atenció domiciliària.
 • Treballador o treballadora familiar.
 • Auxiliar d'educació especial.
 • Assistent personal.
 • Teleoperador/a de Teleassistència.

 

MÒDULS PROFESSIONALS

A continuació et presentem una relació dels mòduls professionals que s’imparteixen en aquest cicle formatiu, així com una breu explicació del què s’aprèn en cadascun d’ells:

MP01. Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència.

Relacionar els nivells d’assistència, planificar estratègies i criteris d’intervenció i gestionar la documentació rebuda i/o emesa.

MP02. Atenció sanitària.

Determinar el tipus d'atencions relacionades amb les necessitats de respirar, menjar, beure, eliminar i de relació que requereixen les persones usuàries: constants vitals, suport a l’alimentació i en l’administració de medicació. Aplicar tècniques de trasllat i mobilització.

MP03. Atenció higiènica.

Determinar les accions necessàries per al manteniment de les condicions higièniques de la persona atesa (tant a nivell personal, com del seu entorn)

• MP04. Atenció i recolzament psicosocial.

Detectar les necessitats psicològiques bàsiques i conductes anòmales de les persones usuàries. Relacionar-te amb la persona usuària tenint en compte les característiques de l'etapa evolutiva en què es troba, els seus interessos culturals, la malaltia o alteració que presenta

MP05. Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència .

Identificar el procés de canvi de les persones en situació de dependència al llarg de l'evolució vital, en els aspectes biològics, psicològics i relacionals.

MP6. Teleassistència.

Detectar situacions d’emergència en l’atenció domiciliària, per tal de donar resposta inmediata, tranquil·litat, acompanyament, i garantir la seguretat de les persones usuàries.

MP07. Recolzament domiciliari

Realitzar les activitats d'intervenció de les tasques domèstiques, supervisar les tasques de manteniment de la llar, determinar el tipus d'organització de l'espai de residència.

MP08. Suport en la comunicació

Desenvolupar estratègies comunicatives adequades per afavorir el desenvolupament diari i la relació social d’usuarisamb dificultats especials de comunicació. Utilitzar els sistemes alternatius de comunicació més usuals per la resolució de les situacions quotidianes d’atenció i millora de la relació social de les persones amb dificultats específiques

MP09. Destreses socials.

Aplicar estratègies i tècniques per afavorir la comunicació i relació social amb l’entorn, així com, tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes. 

MP10: Primers auxilis.

Aplica tècniques de suport vital bàsic, de primers auxilis, i de suport psicològic i d’autocontrol, en patologies d’urgència a l’accidentat i als acompanyants. 

MP11. Formació i orientació laboral

Identificar les situacions de risc derivades del treball i els mitjans de prevenció i protecció.

Reconèixer els drets, els deures i els procediments que es deriven de les relacions laborals.

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora

Sintetitzar el procés de creació d'una petita empresa que inclogui els objectius, l'estructura organitzativa, la localització, el pla d'inversions i finançament, la comercialització i la rendibilitat del projecte.

MP13. Anglès tècnic.

Reconèixer, emetre i interpretar informació professional i quotidiana relacionada amb l’àmbit educatiu, sanitari, laboral, lúdic i social d’atenció a les persones en situació de dependència, continguda en discursos orals emesos i en textos escrits.

MP14. Síntesi.

Culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i interrelacionant i, si escau, completant, aquells continguts susceptibles de mostrar, al final del cicle formatiu, el grau d'assoliment dels objectius generals del cicle.

MP15. Formació en centres de treball.

Adaptar-se a les funcions pròpies del sector sociosanitari, i afrontar les tasques es poden desenvolupar en empreses del sector sociosanitari.

 

DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS PROFESSIONALS I UNITATS FORMATIVES EN EL CICLE

Primer curs APD

MP01

UF1 i UF2

MP02

UF1 i UF2

MP03

UF1 i UF2

MP04

UF1, UF2 i UF3

MP05

UF1, UF2, UF3, UF4 i UF5

MP09

UF1 i UF2

MP11

UF1 i UF2

Segon curs APD

MP02

UF3 i UF4

MP04

UF4

MP06

UF1

MP07

UF1, UF2, UF3 i UF4

MP08

UF1

MP10

UF1, UF2 i UF3

MP12

UF1

MP13

UF1

MP14

UF1

MP15

UF1

 

 

EQUIPAMENTS DEL CENTRE

 • Aules amb canó de projecció
 • Taller de pràctiques sanitàries
 • Taller de pràctiques domiciliàries
 • Biblioteca
 • Aules d’informàtica
 • Cafeteria
 • Zona enjardinada

 logotip 2021 vectoritzatlogo5.jpg

Cicle Formatiu de Grau Superior Integració social

 

 

QUÈ ESTUDIARÀS?

 

 • PRIMER CURS:
 • MP01. Context de la intervenció social.
 • MP02. Metodologia de la intervenció social.
 • MP03. Promoció de l’autonomia personal.
 • MP06. Atenció a unitats de convivència.
 • MP07. Suport a la intervenció educativa.
 • MP09. Habilitats socials.
 • MP10. Primers auxilis
 • MP11. Formació i orientació laboral(UF2)
 • SEGON CURS:
 • MP04. Inserció sociolaboral.
 • MP05. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
 • MP08. Mediació comunitària.
 • MP11. Formació i orientació laboral(UF1).
 • MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.
 • MP13. Projecte d’integració social.
 • MP14. Formació en centres de treball.

 

 

 

SORTIDES PROFESSIONALS

 

Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.

Educador/a d’equipaments residencials de diferents tipus.

Educador/a de persones amb discapacitat.

Auxiliar de tutela.

Tècnic/a d’integració social.

Educador/a d’educació especial.

Mediador/a comunitari.

Dinamitzador/a ocupacional i/o laboral.

 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 

Programar, organitzar i avaluar intervencions per a la integració social.

Organitzar i acompanyar les activitats diàries i  d’atenció segons els casos.

Coordinació amb la xarxa de recursos i professionals especialitzats.

Organitzar i supervisar les activitats d'atenció a unitats de convivència.

Entrenar les persones en l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social.

Supervisar les activitats d'inserció ocupacional.

 

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL

 

Administracions públiques. Entitats privades amb o sense ànim de lucre. Residències dirigides a diferents col·lectius.

 • Centres d’acollida. Pisos tutelats.

 • Comunitats terapèutiques.

 • Centres de dia.

 • Centres d’ensenyament reglat.

DURADA I DISTRIBUCIÓ

 

 • El Cicle Formatiu té una durada de 2000 hores que es distribueixen en dos cursos acadèmics (1r i 2n), 1551hores es realitzen a l’Institut i 449 hores en practiques a empresa. S’imparteix en horari de tarda (15h a 21h20).

 

 

logotip 2021 vectoritzatlogo5.jpg

 

ecobooks

Proves obtenció Títol
Manifest professorat INS

SOM-ESCOLA-SENSE-SIGNAR-1-1024x782

Video-presentació

 

keep-calm

unportal

Enllaços-erasmus
fp Dual fpdual
erasmus +
logo-bustiat
ieduca
moodle boto incidencies
logo assessorament logo reconeixement
thumb acrditat editora 11 189 1
AMPA
   
 

Enllaços
edu365 banner1
atri laveu cat