INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE ERASMUS BATXILLERAT

 Estimat/da participant,

 El present document explica el procés de selecció Erasmus 2018/2019 i els seus criteris d’elegibilitat.

 La convocatoria està dividida en els següents apartats:

 INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

 Fases del procés de selecció.

  • Fase 1: Inscripció al procés de selecció: obert des del 13 de desembre al 20 de desembre de 2018.
  • Fase 2: Lliurament de documentació obligatòria: del 08 de gener de 2019 al 18 de gener de 2019.

Lliurar la documentació fase 1 i 2 al professor tutor de 1er de Batxillerat A , en un sobre tancat on i fareu constar nom i cognom.

La manca d’un sol document farà que sigueu considerats NO APTES/NO ADMESSOS i sereu exclosos/es del procés selectiu.

llista d’ admesos/no admesos

  • Fase 3: Entrevista personal. (només per aquells que hagin passat les dues primeres fases)
  • Fase 4: Selecció del/les participants d'acord amb la puntuació obtinguda en tot el procés de selecció. Puntuació procès selecció

Llista provisional del procés de selecció new 

  • Fase 5: Acceptació de la beca Erasmus+
  • Fase 6: Tria de l’opció de gestió de la beca Erasmus+

 A continuació es pot trobar tota la informació més detallada de cada fase:

 Fase 1: Inscripció al procés de selecció

1.1 La inscripció i primera acció de totes, es portarà a terme omplint el formulari lliurat pel tutor. Descarrega el formulari

1.2 Els/les alumnes poden expressar les seves preferències respecte a 2 destins, però la decisió final sempre és competència del centre educatiu o del coordinador/a del projecte, i es determinarà segons la disponibilitat de l’allotjament, les possibilitats de pràctiques o d’altres motius

 Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria.

2.1. Carta de motivació ​en anglès.

2.2. DNI​ i/o Passaport​ escanejat (document vàlid per viatjar fora del país).

2.3.Document de cessió de dades i imatge emplenat i signat apropiadament. En cas de menors d'edat, autorització signada per tutor/a legal (adjuntar DNI del tutor que ha signat). Descarregar drets imatge

2.4. Carta de Compromís. Descarrega carta compromís

2.5. Certificat d’idioma​ o altres certificats (si es disposa d’ells)

La documentació serà acceptada únicament si està degudament segellada i/o signada, i amb vigència fins al 31 d’agost del 2019.

L’absència de presentació d’algun dels documents obligatoris podrà ser motiu de desqualificació de l’alumne/a dins del procés de selecció, degut a que tota la documentació és important.

 

Fase 3 : Entrevista Personal.

3.1 Una vegada finalitzada la fase 2, es revisarà tota la documentació i es publicarà el llistat d’admesos/no admesos, i es publicaran també els horaris de les entrevistes personals (següent fase). Aquest llistat sortirà publicat en el taulell d’anuncis del centre educatiu al que pertany l’alumne/a i en la pàgina web del centre.

3.2 ​Els/les participants seran convocats a les entrevistes a través de la web del centre educatiu amb un mínim de 24 hores d’antelació. Eventualment, pot donar-se el cas que el/la participant rebi també un avís per correu electrònic, però la informació de la pàgina web del centre educatiu és la que preval en tot moment. En aquest anunci, també s’indicarà el lloc de les entrevistes. Horaris entrevistes

3.3 Si el/la participant no es presenta a aquesta convocatòria es procedirà a la seva desqualificació del procés de selecció, excepte si té una situació de força major degudament justificada.

3.5 El/la participant haurà de presentar-se amb 30 minuts d’antelació a l’entrevista convocada. No presentar-se a l’entrevista a l’hora programada podrà ser motiu de desqualificació del procés.

Fase 4 : Selecció del/les participants.

4.1 Tindran prioritat aquells/es estudiants que no hagin participat anteriorment en una mobilitat Erasmus+ destinada a estudiants de Batxillerat.

4.2 Totes les quantitats i les destinacions dels llistats són susceptibles de canvis per causes alienes al nostre control durant el procés. Les quantitats i les destinacions finals es comunicaran individualment a cada alumne/a una vegada es publiquin les llistes definitives amb els destins finals i en el moment de la firma del conveni de subvenció (de forma individual).

 Puntuació procès selecció

 

Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus.

5.1 L’alumne/a rebrà un document per part de la persona coordinadora del projecte. En aquest es demanarà a l’alumne/a que “accepti o renunciï” a la subvenció que se li ha assignat.

5.2 Aquesta documentació s'haurà de retornar a la persona coordinadora del projecte i es guardarà a la mateixa carpeta on l’alumne/a haurà introduït tota la seva documentació fins al moment.

5.3 No acceptar o no respondre amb la documentació que es solicita en 7 dies naturals des del lliurament del document comportarà la renúncia automàtica de la beca otorgada, donant així la oportunitat a la primera persona en llista d’espera del llistat definitiu.

 Fase 6: Elecció de l’opció de gestió.

En aquest mateix document que l’alumne/a rebrà en la Fase 5, s’haurà d’indicar a més, quines de les següents opcions de gestió que us presentem a continuació es vol escollir.

 

- OPCIONS DE GESTIÓ

En totes les següents opcions el/la alumne/a rebrà la “Subvenció de l’Erasmus” en el compte corrent que hagi facilitat al/la coordinador/a del projecte. Una vegada rebuda la subvenció l´alumne/a actuarà en conseqüència a l'elecció escollida durant la “Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus” ​que seran les següents:

Alumnes Participants

Opció 1: Gestió Autònoma de la subvenció: L’alumne/a podrá escollir l’opció de buscar i comprar per si mateix tots els serveis de l’Erasmus. És a dir, l’allotjament, els vols, les empreses per fer les pràctiques en el país determinat, i serà l’encarregat/ada de justificar adequadament tot el necessari per la beca Erasmus.

En aquest cas, l’alumne/a cobrarà la totalitat de la subvenció i serà el/la responsable de la correcta justificació o devolució de la subvenció en cas que no estigui ben justificada.

En cas de que la utilització de la subvenció no estigui ben justificada, el Ministeri d’Educació (SEPIE) pot fer la reclamació de la subvenció a l’alumne/a fins a 2 anys després de la finalització de la mobilitat, és a dir, en el moment en el qual es realitzi l’informe final del projecte i l'Agència Nacional dictamini que no es correcta la seva justificació.

Si es selecciona aquesta opció hi haurà un seguiment per part del centre educatiu a través del/la tutor/a de les pràctiques del centre i per part del la Coordinació Erasmus, però serà responsabilitat de l’alumne/a tant la cerca, com la gestió, com la documentació de contacte i també el correcte funcionament de totes les parts del projecte.

 

Opció 2: Gestió portada pel centre educatiu:

En funció de la destinació i l'especialitat de l'alumne/a, el centre educatiu té convenis de col·laboració a nivell internacional. L’alumne/a podrà accedir a les mobilitats segons conveni, gestionades directament pel centre com a entitat de contacte entre l’alumne/a i l’empresa. El seguiment en aquest cas es realitzarà directament en el país de destí amb un/a coordinar/a homòleg al del centre educatiu.

Per saber quines ofertes i condicions hi han disponibles s’haurà de parlar amb el/la Coordinador/a Erasmus del centre corresponent.

 

Opció 3: Gestió externalitzada de la subvenció (“Forfait”):

Fer la gestió mitjançant l´Associació Mundus, entitat sense ànim de lucre, qui tindrà la responsabilitat del seguiment i del control del projecte.

Escollint aquesta opció, es contempla que amb la totalitat de la subvenció que el programa Erasmus atorga, es cobriran tots els serveis que es descriuen a continuació:

Allotjament en el destí de les pràctiques: habitacions compartides, residència d´estudiants o pis compartit (les opcions dependran del destí).

Totes les despeses de viatge internacional des del país d'origen (casa de l’alumne/a) fins al país de destinació, on es portaran a terme les pràctiques. No es contemplen taxis, transports en primera clase o vehicles particulars segons la normativa Erasmus.

Transport local (entre l’allotjament fins i el lloc de pràctiques, només en cas que sigui necessari per arribar fins a les pràctiques).

Mentor i telèfon d´emergència disponible en el país de destinació.

Recerca de l’empresa en el destí on es fan les pràctiques per part de l'entitat contractada i responsable de l’acollida en el país de destí.

Formació a la sortida. Cap de Setmana de convivències, que es portarà a terme a Comarruga amb tots el estudiants de Catalunya que hagin escollit aquesta opció.

Creació i gestió de la documentació oficial i transport durant tot el projecte. A més, l’alumne rebrà els “diners de butxaca” en concepte de manutenció i altres despeses personals.

 

Tot això, quedarà cobert amb la totalitat de la beca proporcionada per Erasmus a l’alumne/a.​ En l’opció de “Forfait”, els serveis no podran ser contractats per separat.

És a dir, en el cas d’escollir aquesta opció, la quantitat de cost per alumne/a serà la mateixa que rebrà l’alumne/a en el seu compte bancari per part del centre educatiu (totalitat de la beca). El qual s’haurà de transferir a l’entitat íntegrament en el moment de formalitzar aquesta opció mitjançant el contracte que l’alumne/a firmarà amb la Asociación Mundus (sense que participar en el programa esdevingui cap cost extra per l’alumne/a durant tot el procés).

 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES ESO

 

ecobooks

Proves obtenció Títol
Manifest professorat INS

SOM-ESCOLA-SENSE-SIGNAR-1-1024x782

Video-presentació

 

keep-calm

Erasmus+

 erasmus

Vols fer les teves pràctiques

d'FP a l'estranger?

INSCRIPCIONS OBERTES

CONSULTA AQUÍ TOTA LA INFORMACIÓ

ACCÉS A FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 

unportal

Enllaços
edu365 banner1
atri laveu cat
Enllaços-erasmus
fp Dual fpdual
erasmus +
logo-bustiat
ieduca
moodle boto incidencies
logo assessorament logo reconeixement
thumb acrditat editora 11 189 1
AMPA